INTERNATIONAL INVESTMENT
AND PORTAL

Legal advice on investment

Tư vấn về các cơ chế , chính sách liên quan về đất đai , quy hoạch đô thị , Cơ sở vật chất để thực hiện dự án .

 

 

Các đối tác dịch vụ