INTERNATIONAL INVESTMENT
AND PORTAL

Training and providing human resources

Tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên , bộ đội xuất ngũ , lao động nông thôn

 

Các đối tác dịch vụ